کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

امکان داوری زود هنگام مقالات

ارائه گواهینامه بینالمللی Loyal


آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند میتوانند هرچه سریعترمقالات خود را ارسال نموده سپس ایمیلی حاوی عنوان مقالات وکد رهگیری آن به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال و تقاضای داوری زود هنگام داده ومقاله خود را سریعتردرمرحله داوری قرار دهند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا ۱۰ روزپس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید و در صورت پذیرش توسط کمیته داوران گواهینامه ای مبنی بر پذیرش مقاله صادر خواهد گردید.کمیته داوران گواهینامه ای مبنی بر پذیرش مقاله صادر خواهدگردید.