کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI

لیست ژورنال های معتبر ISI مطابق با آخرین بلک لیست وزارت علوم پس از برگزاری کنفرانس به اطلاع پژوهشگران خواهد رسید. و در صورت تمایل میتوانند نسبت به چاپ مقالات خود در ژورنال ها اقدام نمایند .